اخبار

Nov 25th

شرایط و ضوابط كلی ارائه خدمات تمامی مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات ایران گیگ اعم از حقیقی و حقوقی موظف به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این صفحه می باشند. فلسفه وجود چنین توافقنامه ای، ...